Brand Logo

Patirtis

Paskutiniai MD Projects organizuoti renginiai:
  • Konferencija "Skaitmeninė statyba 2014", Vilnius. Dalyvių skaičius - 250 asmenų. Konferencijos metu dalyviams buvo sudarytos sąlygos užmegzti ryšius su užsienio mokslininkais, verslo ir valdžios institucijų atstovais, įgyti žinių, kurios svarbios atliekant mokslinius tyrimus ir galimybių studijas, bei dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose MTEP projektuose. Po konferencijos buvo organizuota apskrito stalo diskusija. MD Projects pasirūpino visais su konferencija susijusiais klausimai, nuo kvietimų dalyviams bei dalomosios medžiagos parengimo, iki kontaktavimo su užsienio ekspertais bei jų kelionių ir apgyvendinimo organizavimo.

  • IV-oji tarptautinė konferencija "Pažangioji statyba" ("Advanced construction"), Kaunas. Dalyvių skaičius – 100 asmenų. Konferencijos metu dalyviams buvo sudarytos sąlygos užmegzti ryšius su Lietuvos ir užsienio verslininkais bei mokslininkais veikiančiais „Pažangios statybos“ srityje bei įgyti žinių, kurios svarbios atliekant mokslinius tyrimus, galimybių studijas bei dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose MTEP projektuose. MD Projects pasirūpino praktiškai visais su konferencija susijusiais klausimai, nuo plakatų ir konferencijos mokslinių straipsnių rinkinio parengimo ir spausdinimo, iki patalpų ir orgtechnikos nuomos bei dalyvių maitinimo.


Experience

Recent events organized by MD Projects:
  • Conference "Digital construction 2014", Vilnius. Number of participants - 250 persons. For conference participants the conditions were created to establish contacts with foreign scientists, business and authorities, to gain knowledge, which is important in research and feasibility studies, and participating in national and international r&d projects. A round table discussion was organized after the conference. MD Projects took care of all questions related to the conference, from invitation of the participants and preparation of the handouts, to contacts with foreign experts and organization of their travel and accommodation.

  • 4th international conference "Advanced construction", Kaunas. Number of participants - 100 persons. During this conference participants were able to make contacts with Lithuanian and foreign businessmen and scientists operating in "Smart construction" areas and to gain knowledge, which is important in research, feasibility studies and participating in national and international R&D projects. MD Projects took care of practically all conference-related issues, from the preparation and printing of posters and scientific articles, to the rental of premises and organizational hardware as well as catering for participants.